ویژه آموزش جامع ETABS فولادي - نوین پندار - فروشگاه مایکروسافت - microsoftco.ir

آموزش جامع ETABS فولادي - نوین پندار

تولید کننده: نوین پندار آموزشی

دسته بندی ها: آموزشهای تخصصی   آموزشی عمران و معماري  

کد محصول: microsoftco-5166

شماره مجوز: 054011-02147-8

موجودی: در انبار

قیمت: 24,800 تومان 17,000 تومان
تعداد:

 ويژگي هاي اين مجموعه:
 
>> بيش از 12 ساعت آموزش
>> بدون محدوديت در دفعات نصب و اجرا
>> به همراه نرم افزار Etabs
>> ارائه نمونه هاي كاربردي در مدت آموزش
 
مطالبي كه در اين مجموعه آموزشي خواهيد آموخت:
 
فصل 1 : سيستم هاي سازه اي
انواع سيستم هاي باربر ثقلي
انواع سيستم هاي مقاوم در برابر نيروي جانبي
محدوديت هاي انتخاب سيستم سازه اي
فرضيات طراحي
 
فصل 2 : بارگذاري
بار مرده كف ها
بار مرده ديوارهاي ضخيم
بارگذاري پله
بار زنده
بار زنده تيغه
بار زلزله
بار باد
بار برف
بار آسانسور
 
فصل 3 : ايجاد هندسه مدل
ايجاد مدل جديد
اصلاح خطوط شبكه 
ذخيره سازي مدل 
باز كردن مدل هاي موجود 
دريافت فرمت هايي غير از فرمت اصلي نرم افزار 
ترسيم المان هاي نقطه اي 
ترسيم المان هاي خطي 
ترسيم المان هاي سطحي 
روش انتقال المان ها در مدل 
دستورات Trim  و Extend
 
فصل 4 : تعريف مشخصات سازه اي
تعريف مشخصات مصالح
تعريف مقطع المان هاي خطي (فولادي)
تعريف مقطع سقف هاي نوع دال
تعريف مقطع سقف هاي داراي تيرچه
تعريف مقطع ديوارهاي سازه اي
تعريف مقطع آرماتور
تعريف مقطع ديافراگم
تعريف گروه
تعريف طيف طرح زلزله
تعريف نحوه محاسبه جرم و وزن موثر لرزه اي
تعريف تنظيمات اثر P-Δ
تعريف حالت بار آناليز مودال
تعريف الگوي بارها
الگوهاي بار در روش LRFD
تعريف حالت بارها
نكات تئوري تركيبات بار طراحي
نحوه تعريف تركيب بارها
 
فصل 5 : اختصاص مشخصات سازه اي
نحوه انتخاب المان ها
نحوه اختصاص تكيه گاه در سازه
اختصاص مقطع به المان هاي خطي
اصلاح مشخصات المان هاي خطي
اختصاص نحوه اتصال اجزا در سازه
اختصاص آفست انتهايي المان هاي خطي و صلبيت آنها
اختصاص برون محوري در اتصال المان هاي خطي
نحوه چرخش محور محلي المان هاي خطي و چرخش مقطع آنها
اختصاص تعداد مقاطع خروجي
اختصاص مقطع به المان هاي سطحي
اختصاص صلبيت به ديافراگم
تغيير جهت محورهاي محلي در المان هاي سطحي
اختصاص بار نقطه اي به المان نقطه اي
اختصاص جابجايي نقطه اي به المان هاي نقطه اي
اختصاص بار نقطه اي به المان خطي
اختصاص بار خطي به المان هاي خطي
اعمال بار خطي به المان هاي خطي
اختصاص بارهاي يكنواخت سطحي به المان هاي سطحي
 
فصل 6 : آناليز
كنترل اخطارهاي ترسيمي در مدل
تنظيمات آناليز
انجام فرآيند آناليز
نحوه نمايش گزارش آناليز
 
فصل 7 : تنظيمات طراحي
نكات تئوري تنظيمات طراحي به روش ASD
نكات تئوري تنظيمات طراحي به روش LRFD
انجام تنظيمات طراحي در مدل به روش ASD
انجام تنظيمات طراحي در مدل به روش LRFD
 
فصل 8 : طراحي اوليه
دلايل جواب ندادن نسبت تنش ها در روش ASD و روش حل آنها
دلايل جواب ندادن نسبت تنش ها در روش LRFD و روش حل آنها
تيپ بندي
 
فصل 9 : كنترل ها
كنترل اخطارها و خطاها
كنترل اتفاقي نمودار لنگرو برش
نكات تئوري اصلاح برش پايه استاتيكي بر مبناي پريود تحليلي
اجراي اصلاح برش پايه استاتيكي بر مبناي پريود تحليلي
نكات تئوري اصلاح برش پايه طيفي بر مبناي مقايسه با برش پايه استاتيكي
اجراي اصلاح برش پايه طيفي بر مبناي مقايسه با برش پايه استاتيكي
نكات تئوري مربوط به كنترل دريفت
اجراي كنترل دريفت
نكات تئوري كنترل محوري ستونها
اجراي كنترل محوري ستونها به روش ASD
اجراي كنترل محوري ستونها به روش LRFD
كنترل تنظيمات طراحي به روش ASD
كنترل تنظيمات طراحي به روش LRFD
نكات تئوري كنترل ستون هاي در تقاطع دو سيستم باربر جانبي
اجراي كنترل ستون هاي در تقاطع دو سيستم باربر جانبي
نكات تئوري كنترل قاب خمشي در سيستم دوگانه براي 25% نيروي زلزله
اجراي كنترل قاب خمشي در سيستم دوگانه براي 25% نيروي زلزله
نكات تئوري كنترل بادبند يا ديوار برشي در سيستم دوگانه براي 50% نيروي زلزله
اجراي كنترل بادبند يا ديوار برشي در سيستم دوگانه براي 50% نيروي زلزله
كنترل ضوابط طرح لرزه اي در روش LRFD
كنترل كفايت تعداد مود ها در آناليز طيفي
 
فصل 10 : خروجي ها     
خروجي گرافيكي تغيير مكان ها
خروجي گرافيكي دياگرام هاي نيرو يا لنگر
خروجي هاي متني ، زيربخش ورودي هاي مدل
خروجي هاي متني ، زيربخش ورودي ها و تنظيمات آناليز
خروجي هاي متني ، زيربخش نتايج خروجي المان هاي قاب
خروجي هاي متني ، زيربخش نتايج خروجي تغيير مكانها و دريفت ها
خروجي هاي متني ، زيربخش نتايج خروجي عكس العمل هاي تكيه گاهي و برش هاي پايه
خروجي هاي متني ، زيربخش نتايج خروجي مربوط به حالت بار مودال
خروجي هاي متني ، زيربخش نتايج خروجي سازه اي
خروجي هاي طراحي ،  زيربخش دريافت نسبت تنش P-M
خروجي هاي طراحي ،  زيربخش دريافت نسبت تنش برشي
 
فصل 11 : مثال كاربردي     
ايجاد خطوط شبكه و طبقات در مدل جديد
ترسيم المان هاي خطي
ترسيم المان هاي سطحي
تعريف مصالح
تعريف مقاطع المان هاي خطي
تعريف مقاطع المان هاي سطحي
تعريف ديافراگم صلب
تعريف طيف طرح زلزله
تنظيمات مربوط به حالت بار مودال
تعريف الگوهاي بار استاتيكي
تنظيم اثر P-Δ
تعريف منابع جرم
تعريف حالات بار استاتيكي و طيفي
تعريف تركيب بارها
اختصاص نوع تكيه گاه به پاي ستون ها
اختصاص مقطع به المان هاي خطي
اختصاص نحوه اتصال به المان هاي خطي
اختصاص آفست انتهايي المان هاي خطي
اختصاص مقطع به المان هاي سطحي
اختصاص صلبيت به ديافراگم
تعريف و اختصاص جهت تيرچه ها در پروژه
اختصاص بارهاي سطحي به المان هاي سطحي
اختصاص بارهاي خطي به المان هاي خطي
آناليز مدل و تنظيمات مربوط به آن
تنظيمات طراحي و شروع فرآيند طراحي
انجام فرآيند طراحي اوليه
كنترل اخطارها و خطاها
كنترل اتفاقي نمودار لنگر و برش
اصلاح برش پايه استاتيكيبر مبناي پريود تحليلي
كنترل دريفت
كنترل محوري ستونها به روش ASD
كنترل محوري ستونها به روش LRFD
كنترل تنظيمات طراحي در روش ASD
كنترل تنظيمات طراحي در روش LRFD
كنترل ستون هاي در تقاطع دو سيستم باربر جانبي براي تركيب بارهاي اندركنشي
كنترل قاب خمشي در سيستم دوگانه براي 25% نيروي زلزله
كنترل بادبند در سيستم دوگانه براي 50% نيروي زلزله
كنترل ضوابط طرح لرزه اي در روش LRFD
كنترل كفايت يا عدم كفايت تعداد مودها در آناليزهاي مودال و طيفي

نوشتن نظر

توجه : HTML ترجمه نمی شود!
بد           خوب