ویژه آموزش CSI Etabs 2016 (فولادي و بتني) - بهکامان - فروشگاه مایکروسافت - microsoftco.ir

آموزش CSI Etabs 2016 (فولادي و بتني) - بهکامان

تولید کننده: بهکامان

دسته بندی ها: آموزشهای تخصصی   آموزشی عمران و معماري  

کد محصول: microsoftco-5935

شماره مجوز: 058879-00282-8

موجودی: در انبار

قیمت: 35,000 تومان 25,000 تومان
تعداد:

مباحث Benchmark : (( كـليات سـاخت ، طـراحي و پـردازش ســازه ))

فصل 1 : مقدمات
پيش گفتار ، مرور توانايي‌هاي ETABS
فضاي كار، پيش نيازها،دستگاه‌هاي مختصات
المان‌هاي به‌كار رفته،محورهاي مختصات
آشنايي با فهرست‌هاي دستورات
فصل 2 : آغاز به‌كار
ورود به "ETABS 2016" ، شبكه‌بندي
فصل 3 : فهرست فايل و تعاريف اوليه براي ساخت سازه
بررسي فايل‌هاي اصلي نرم‌افزار "ETABS 2016" 
و امكان انتقال اطلاعات با قالب‌هاي مختلف
تعريف مصالح و مقاطع براي ساختمان اسكلت فلزي
وارد كردن مقطع از كتابخانه‌ي "ETABS 2016"
ساخت مقطع جديد با الگوي مقاطع موجود
ساخت مقطع جديد با الگوي دلخواه
ساخت مقطع با دستكاري مشخصات هندسي
فصل 4 : سيستم‌هاي ساختماني
بررسي كلي برخي از سيستم‌هاي ساختماني
بررسي كلي سيستم‌هاي ساختماني موجود در آيين‌نامه‌ي 2800
سيستم ساختماني سازه‌ي پروژه‌ي پايه‌اي
فصل 5 : بررسي امكانات نرم‌افزار  براي ديدن مدل ساخته شده
فصل 6 : رسم كردن
رسم تيرها ، رسم ستون‌ها، گزينه‌هاي snap (چسبيدن)
رسم نهايي، تعريف المان‌هاي صفحه‌اي
انواع المان صفحه‌اي افقي،المان دال يك‌طرفه،المان دال دوطرفه
 رسم المان دال يك‌طرفه ، ويژگي‌هاي نهايي المان دال يك‌طرفه
فصل 7 : تنظيم گزينه‌هاي نمايش
فصل 8 : انتخاب اعضاء
فصل 9 : قيود
ديافراگم، بخش صلب انتهاي المان خطي
فصل 10 : بارهاي ثقلي
الگوي بار (بارگذاري) ، حالت بار (پردازش)، تركيب بار (طراحي)
روند محاسبه‌ي بار مرده،حداقل بارهاي زنده‌ي يكنواخت
بار زنده، بار برف، الگوهاي بار نهايي
فصل 11 : رفتار لرزه‌اي سازه
دستگاه جرم و فنر و طيف پاسخ كشسان براي سازه‌ي يك درجه‌ي آزادي
دستگاه جرم و فنر سازه‌ي چند درجه‌ي آزادي
پردازش مودال براي دستگاه جرم و فنر چند درجه‌ي آزادي
برخي از ويژگي‌هاي مودي
نيروهاي مودي، جمع‌بندي پردازش مودي
پردازش مودي در آيين‌نامه‌ي 2800
فصل 12 : روش استاتيكي معادل
پيش‌نيازهاي روش استاتيكي معادل
كليات روش استاتيكي معادل
پارامترهاي اصلي روش استاتيكي معادل،پارامتر ضريب رفتار
پارامترهاي موثر بر روش استاتيكي معادل در آيين‌نامه‌ي 2800
پيكربندي سازه،پيكربندي سازه در آيين‌نامه‌ي 2800
 اثر پيكربندي سازه بر روش استاتيكي معادل
فصل 13 : بارگذاري جانبي
الگوي بار روش استاتيكي معادل در آيين‌نامه‌ي 2800
الگوي بار اصلاح توزيع جرم لرزه‌اي طبقات
الگوي بار جانبي ناشي از نواقص هندسي اوليه در سازه‌ي فولادي
توزيع جرم لرزه‌اي
فصل 14 : بارگذاري
پارامترهاي اختصاص بار
اختصاص بار به المان‌هاي صفحه‌اي و خطي
بار معادل تيغه‌ها،كاهش بار زنده
فصل 15 : تركيبات بار
تركيبات بار در طراحي به روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD)
تركيبات بار خدمت‌رساني (سرويس)
فصل 16 : نكات پردازش
بررسي اثر p-Δ ، روش‌هاي پردازش سازه‌ي فولادي
فصل 17 : مقاطع اسكلت فلزي
ساخت و كنترل فشردگي مقطع تيرورق
ساخت و كنترل فشردگي مقطع توخالي،ساخت مقطع ناوداني دوبل
روش مقطع معادل،مقطع معادل ناوداني دوبل
ويژگي‌هاي مقطع معادل ناوداني دوبل
 ويژگي‌هاي مقطع در فايل xml (براي مقطع معادل ناوداني دوبل)
ضريب تابيدگي (Cw) و آثار آن
اختصاص فهرست مقاطع به يك المان خطي
تيپ‌بندي مقاطع و ساخت گروه‌ها
فصل 18 : پردازش و خروجي
تنظيمات پردازش مودال،اختصاص مقاطع
پردازش، بررسي مدل و اصلاح قيود تكيه‌گاهي
خروجي‌هاي گرافيكي،خروجي‌هاي جدولي
فصل 19 : طراحي سازه‌ي فولادي
تنظيمات طراحي (design preferences) كلي سازه‌ي فولادي
 معرفي و پارامترهاي طراحي
 روش طراحي، ضرايب مقاومت و گزينه‌هاي لرزه‌اي
 شرايط مقاطع، خيز، الگوي بار زنده
 نسبت نياز به ظرفيت و تعداد تلاش‌هاي طراحي
تنظيمات اختصاصي تيرها،تنظيمات اختصاصي ستون‌ها
تنظيمات اختصاصي مهاربندها
انتخاب تركيب بارهاي طراحي و آغاز فرايند طراحي

مباحث فولادي : (( ساخت، پردازش، طراحي و كنترل سازه‌ي فولادي ))

فصل 1 : بررسي اطلاعات معماري پروژه
فصل 2 : ساخت هندسه
ساخت هندسه‌ي المان‌هاي خطي و صفحه‌اي
فصل 3 : اعمال قيود
فصل 4 : بارگذاري
بارگذاري بر المان‌هاي صفحه‌اي ، بارگذاري بر المان‌هاي خطي
بارگذاري و چگونگي ساخت راه‌پله و خرپشته، بارگذاري لرزه‌اي جانبي
حالت‌هاي بار براي پردازش و تركيبات بار براي طراحي
اعمال آثار p-Δ، جرم موثر لرزه‌اي
تنظيمات پردازش مودال و كاهش سربار زنده
فصل 5 : پردازش، رفع عيوب و ويرايش نهايي سازه
فصل 6 : طراحي
فصل 7 : بررسي‌هاي پاياني لرزه‌اي
طراحي پاياني (گام نخست) و بررسي نظم پيچشي
پردازش طيفي، ضريب نامعيني (ρ)، خروج از مركزيت اتفاقي
لنگر واژگوني،شاخص پايداري، تغيير مكان جانبي
دوره‌ي تناوب طبيعي سازه (از نمونه‌ي عددي) 
و بررسي دوباره‌ي پارامترهاي لرزه‌اي
فصل 8 : خروجي گرفتن براي نرم‌افزارهاي "SAFE" و "CAD"

مباحث بتني : (( ساخت، پردازش، طراحي و كنترل سازه‌ي بتني ))

فصل 1 : بررسي اطلاعات معماري پروژه
فصل 2 : جزئيات بارگذاري (بار مرده)
فصل 3 : مشخص كردن محورهاي اصلي براي ساخت هندسه‌ي سازه
فصل 4 : ويژگي‌هاي مصالح
فصل 5 : تعريف مقاطع
تعريف مقاطع المان‌هاي خطي ، تعريف مقاطع المان‌هاي صفحه‌اي
فصل 6 : رسم هندسه
رسم المان‌هاي خطي، رسم المان‌هاي صفحه‌اي
فصل 7 : بارگذاري
بارگذاري بر المان‌هاي صفحه‌اي
بارگذاري بر المان‌هاي خطي
بارگذاري زلزله‌ي قائم
كاهش بار زنده
فصل 8 : اعمال بار لرزه‌اي جانبي (روش استاتيكي معادل)
اعمال پارامترهاي روش استاتيكي معادل
توزيع برش به‌دست آمده از روش استاتيكي معادل و اعمال آثار خرپشته
فصل 9 : حالت‌هاي بار براي پردازش، تركيبات بار براي طراحي و اعمال اثر p-Δ
فصل 10 : بارگذاري و چگونگي ساخت راه‌پله
فصل 11 : اعمال قيود، جرم موثر لرزه‌اي 
تنظيمات پردازش مودال و ضريب بخش صلب انتهاي المان خطي
فصل 12 : ضرايب كاهش سختي المان‌هاي خطي
فصل 13 : اعمال ضرايب كاهش سختي طراحي ، پردازش
بررسي درستي رفتار مدل ساخته‌شده و اصلاح چگونگي اعمال ديافراگم
فصل 14 : پردازش و تنظيم پارامترهاي طراحي
فصل 15 : ويرايش‌هاي پاياني (كلي)
معرفي تغييرات
اصلاح رويكرد جايگذاري تير نيم‌طبقه
تغيير ويژگي مصالح و اعمال ضرايب كاهش جرم و وزن
بارگذاري تيرهاي راه‌پله
اصلاح موقعيت هندسي ستون‌ها با توجه به مقاطع جديد
فصل 16 : طراحي و بررسي‌هاي لرزه‌اي پاياني
طراحي پاياني (گام نخست)
يافتن دوره‌ي تناوب طبيعي سازه و اصلاح پارامترهاي موثر بر برش پايه 
بررسي نظم پيچشي
پردازش طيفي(ضريب نامعيني (ρ) و هم‌پايه‌سازي برش پايه)
شاخص پايداري، لنگر واژگوني ، تغيير مكان جانبي
فصل 17 : خروجي گرفتن براي نرم‌افزارهاي "SAFE" و "CAD"
فصل 18 : بررسي مقاطع نهايي از نظر مبحث نهم مقررات ملي ساختمان

مشخصات:

قيمت : 350.000 ريال

نسخه : 2016 (V.16)

سال تولید : 1396

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 30 ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

نرم افزار : دارد

نوشتن نظر

توجه : HTML ترجمه نمی شود!
بد           خوب