با تخفیف آموزش شیمی 10و 11 رشته کارودانش و فنی حرفه ایی - لوح دانش - فروشگاه مایکروسافت - microsoftco.ir

آموزش شیمی 10و 11 رشته کارودانش و فنی حرفه ایی - لوح دانش

تولید کننده: لوح دانش

دسته بندی ها: آموزش دروس   آموزش کلیه دروس دبیرستان  

کد محصول: microsoftco-7167

شماره مجوز: 065724-00093-8

موجودی: در انبار

قیمت: 65,000 تومان 52,000 تومان
تعداد:

فـصـل اول

ساختار اتم و مفاهیم پایه شیمی

- مروری بر ساختـمان اتـم

- نمايش عناصر (نماد شیمیايی)

- راديــو ايــزوتــوپ

- نحوۀ توزيع الکتـرون ها در اتم

- جدول تنــاوبی عنصــر ها

- دسته بنــدی عنــاصــر

- اتصــال اتــم ها به هــم

- پیــونــد های شیمیــايی

- پیوند يونی و ترکیب های يونی

- پیوند کووالانسی و مواد مولکولی

- آنچه آموختیم در يک نگاه

ارزشیــابی پايــان فصــل

فــصــل دوم

فرایندهای شیمیایی

- مفهــوم دمــا و گرمــا

- مفـــهـــوم دمـــا

- مفــهــوم گرمـــا

- واکنش های شیمیايی

- معــادله شیمیـــايی

- نسبت مواد در واکنش

- شمــــارش اتـــم ها

- جــــرم مــــولـــی

- گرمـــا شیـــمــــی

- سطــــح انـــــرژی

- ســرعـــت واکنـــش

- عوامل مؤثر بر سرعت واکنش

- آنچه آموختیم در يک نگاه

ارزشیابــی پايــان فصــل

فـصـــل ســـوم

محلــول و کلوئـیــد

- محـلـول و انحـلال پذيری

- برخی حلال های مايع پر کاربرد

- حل شدن قند و نمک در آب

- انــحـــلال پــذيـــری

- عوامل مؤثر بر انحلال پذيری گازها

- غـلـظــت محــلــول

- کلـــويیــــد هــا

- ويژگی های ديگر کلويید ها

- بررسی کلويید ها از جنبۀ کاربردی

- آنچه آموختیم در يک نگاه

ارزشیــابی پايــان فصــل

فـصــل چهـــارم

الـکتــروشیــمــی

- واکنش های اکسايش و کاهش

- سلول های الکتروشیمیايی

- بــــرق  کـــافـــــت

- آبـکـــاری فـــلـــز ها

- خـــــوردگی آهـــــن

- راه های جلوگیری از خوردگی آهن

- آنچه آموختیم در يک نگاه

ارزشیــابی پايــان فصــل

فــصـل پـنـجـم

ترکیب های کربن دار

- عنصـــر کــربـــن

- مقايسۀ ترکیبهای آلی و معدنی

- هیــدروکــربــن هــا

- آلــکـان هــا

- آلکــان هــای شاخـه دار

- آلــکــن هــا

- آلکــیــن هــا

- هیدروکربن های حلقوی

- گروه هــای عاملــی

- شیــمــی سبــز

- نانو ساختار های کربنی

آنچه آموختیم در يک نگاه

ارزشیــابی پايــان فصــل

واژه نـــامــــه

مــنــا  بـــــع

نوشتن نظر

توجه : HTML ترجمه نمی شود!
بد           خوب