طرح ويژه دانشجویی

اين طرح براي دانشجوياني ميباشد كه كارت دانشجويي آنها اعتبار داشته باشد و شرط اصلي در اين طرح اين است كه فاكتور به نام صاحب كارت دانشجويي صادر شده باشد .

اجراي اين طرح منوط به اطلاع رساني از طرف دانشجوي محترم بوده كه ميتواند از طريق تلگرام ، تلفن و يا در توضيحات انتهايي فاكتور باشد .

پارامترها و تخفيفهاي اين طرح متغير بوده و بعد از صدور فاكتور لحاظ ميگردد .