شماره حساب بانک

کاربر گرامی،

چنانچه تمایل دارید، وجه سفارش را توسط فیش بانکی (حواله بانکی) و یا با استفاده از دستگاه های خودپرداز (کارت به کارت) پرداخت کنید، می توانید از یکی از شماره حساب ها، یا شماره کارت های زیر استفاده کنید:

شماره حساب ملت : 66 715 715 52
شماره کارت ملت : 7104 - 9027 - 3378 - 6104

بنام مرتضی پیروزرام

لطفا پس از پرداخت مبلغ سفارش، با تماس با شماره های فروشگاه، نسبت به تکمیل سفارش و فرایند خرید، اقدام نمایید.